Financiën

School is niet volledig gratis. Als ouder(s)/verzorger(s) betaalt u mee aan de kosten van diverse leermiddelen. Het Cambium College probeert deze zo laag mogelijk te houden. Daarnaast bieden wij de leerlingen graag meer dan alleen de voorgeschreven lessen. Aan alle extra’s zijn echter kosten verbonden die niet door de overheid worden betaald. Om die extra’s toch mogelijk te maken vragen wij van u een bijdrage.

Schoolboeken, andere leermiddelen, excursies en werkweken

Schoolboeken vallen onder de wet gratis schoolboeken.
Voor de andere leermiddelen zoals atlassen, woordenboeken, bepaalde tijdschriften, de rekenmachine, gereedschap, sportkleding en beschermende kleding, bril en schoenen betaalt u wel. Deze leermiddelen kunnen door meer kinderen binnen het gezin gebruikt worden of zijn direct persoonsgebonden en eigendom van de leerling.

Excursies en werkweken maken deel uit van het onderwijs. Ook de kosten hiervan worden apart in rekening gebracht.

Een aantal bijdragen zijn op vrijwillige basis. U kunt hierbij denken aan bijdrage aan de oudervereniging en calamiteitenfonds.

Link naar praktische informatie schoolboeken

Verzekeringen

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten dat bestaat uit een reis-/ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. We geven hieronder de belangrijkste punten weer. In voorkomende gevallen kunt u overleggen met de administratie van de school. Ook gaan we kort in op het gebruik van de fietsenstalling.

Doorlopende reis- en annuleringsverzekering
Alle leerlingen, medewerkers en vrijwilligers zijn tijdens schoolactiviteiten verzekerd. Bagage en reisdocumenten zijn verzekerd tot een maximum bedrag van € 5000,- per leerling en per begeleider.
Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover uw eigen verzekering geen dekking biedt.
Het van tevoren annuleren (na toegezegde deelname) van een schoolactiviteit/werkweek is enkel mogelijk bij overlijden, ernstige ziekte of ernstig letsel door een ongeval (van een familielid in de eerste of tweede graad). Een schoolactiviteit/werkweek die door ouders/verzorgers om een andere reden wordt geannuleerd (na toegezegde deelname) dient toch betaald te worden aangezien het Cambium College hiervoor een verplichting is aangegaan.


Ongevallenverzekering
Alle leerlingen, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers zijn verzekerd tijdens verblijf in een schoolgebouw van het Cambium College. Als er onverhoopt een ongeluk gebeurt, geeft de verzekering recht op een (beperkte) uitkering als er sprake is van blijvende invaliditeit. Materiële schade (zoals een kapotte bril of fiets) valt niet onder de dekking.


Aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering biedt school, bestuur en medewerkers dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Er moet dan sprake zijn van een verwijtbare fout.
Dit is bijvoorbeeld niet het geval als iemand tijdens de gymnastiekles een bal tegen zijn bril krijgt. Eventuele schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen tijdens schooluren of andere door de school georganiseerde activiteiten. Daarvoor zijn deze leerlingen zelf aansprakelijk. Is uw kind jonger dan 14 jaar, dan bent u verantwoordelijk voor zijn doen en laten. Het is dus van belang dat u een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluit.

De school is niet verantwoordelijk voor schade en/of vermissing van uw eigendommen tijdens het verblijf in de gebouwen en/of terreinen (inclusief fietsenstallingen) van beide locaties.

Ouderbijdrage

Vrijwillige en verplichte ouderbijdragen per leerjaar: 
 2017-2018 - Ouderbijdrage Buys Ballot - brugklassen.pdf
 2017-2018 - Ouderbijdrage Buys Ballot - klas 2-6.pdf

 2017-2018 - Ouderbijdrage De Waard - brugklas.pdf
 2017-2018 - Ouderbijdrage De Waard - klas 2-3-4.pdf

Zoals hierboven aangegeven, betaalt de overheid veel, maar niet alles. Om de 'extra's' binnen school te betalen is er een ouderbijdrage nodig. Hieronder ziet u de verantwoording omtrent de uitgaven van de ouderbijdrage.
2016-2017 - Verantwoording ouderbijdrage.pdf