Het Cambium College is lid van het samenenwerkingsverband De Meierij. In dit samenwerkingsverband werkt men samen op het gebied van zorg en ondersteuning. Onze school is op verschillende niveaus betrokken. Zowel beleidsmatig als in de uitvoering.

Het ondersteuningsprofiel is de bestuurlijk vastgestelde omschrijving van de basisondersteuning en de eventueel extra ondersteuning die een individuele school biedt eventueel in samenwerking met ketenpartners. Het bestuur van het samenwerkingsverband VO de Meierij heeft het ondersteuningsprofiel voor de reguliere scholen binnen samenwerkingsverband VO de Meierij vastgesteld, na advies van het Scholenoverleg. Dit betekent dat de reguliere scholen binnen het samenwerkingsverband VO de Meierij tenminste de ondersteuning aanbieden zoals omschreven in het ondersteuningsprofiel van samenwerkingsverband VO de Meierij. De scholen zijn vrij extra ondersteuningsaanbod aan dit ondersteuningsprofiel toe te voegen. Het extra ondersteuningsaanbod is omschreven in het ondersteuningsplan.

Voor verdere informatie over ondersteuning op het Cambium verwijzen wij u graag naar de zorg en begeleiding.

Wij zijn tevens vertegenwoordigd via de OPR:

De Ondersteuningsplanraad (OPR:)
De OPR is een nieuw medezeggenschapsorgaan binnen het samenwerkingsverband. De OPR geeft instemming op het Ondersteuningsplan en blijft voortdurend met de scholen en de directeur van het samenwerkingsverband in gesprek over de uitvoering van het plan.
In het ondersteuningsplan staat hoe de scholen in het samenwerkingsverband er voor zorgen dat alle leerlingen de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig hebben, hoe dat wordt geregeld en hoe dat vanuit het samenwerkingsverband wordt gefinancierd.

In de OPR zitten leerlingen, ouders en personeelsleden. Iedere ouder, leerling of personeelslid verbonden aan een school in de Meierij kan zich kandidaat stellen voor de OPR. De leden van de OPR worden gekozen door de Medezeggenschapraden van de scholen.

Voor meer informatie kijk op www.demeierij-vo.nl