Ouders en school: meedoen, meedenken, medezeggenschap

 

Het Cambium College vindt samenwerking met ouder(s)/verzorger(s) van groot belang. Enerzijds om hen te betrekken bij school en (meer in het bijzonder) bij de prestaties van hun kind(eren). Anderzijds om te horen wanneer er omstandigheden zijn die het gedrag of de prestaties van hun kind(eren) kunnen beïnvloeden. Contacten kunnen wederzijds gelegd worden via telefoon, e-mail en onze website. Er is een telefonisch spreekuur van het zorgteam en persoonlijk contact met docenten is op afspraak altijd mogelijk. Daarnaast organiseren wij ouderavonden en 10-minutengesprekken. Zo is er altijd een manier om met elkaar in contact te blijven, wat het onderwijs aan onze leerlingen ten goede komt!

Ouderklankbordgroep - meedoen

Het Cambium College organiseert veel activiteiten voor haar leerlingen. En het lijkt of dat er steeds meer worden. Voor verschillende activiteiten op school willen wij graag ondersteuning inzetten van ouders. Deze ouderparticipatie vinden wij belangrijk. Het biedt ons de mogelijkheid te laten zien dat de schoolloopbaan van leerlingen een zaak is van leerlingen, ouders en school. Bovendien geeft het aan de school mogelijkheid om te laten zien wat het betekent om met groepen kinderen te werken en aan de ouders de mogelijkheid om informeel feedback te geven op hetgeen op school gebeurt.

Wij zoeken de ondersteuning van ouders bij projecten op school, eendaagse excursies en surveillance bij toetsing. In een meer formele setting kunt u deelnemen aan het meepraten en denken over schoolse zaken in een ouderklankbordgroep of als lid van de ouder oudervereniging of de MR.

U kunt zich aanmelden voor: 
- het helpen bij activiteiten
- meepraten met de ouderklankbordgroep (alleen locatie Buys Ballot)
- deelnemen aan de oudervereniging of ouderraad
- deelnemen aan de oudergeleding van de MR.

Aanmelden kan per mail (info@cambiumcollege.nl t.a.v. de conrector van de betreffende afdeling van uw kind).

De ouderraad De Waard overlegt eens per twee maanden met afgevaardigden van de locatieleiding. Over de onderwerpen die dan ter sprake komen adviseert de raad, discussieert de raad of neemt de raad besluiten.
De oudervereniging Buys Ballot behartigt de belangen van ouders/verzorgers en leerlingen bij de schoolleiding, het bestuur en de medezeggenschapsraad van de school. Daarnaast fungeert zij naar eigen zeggen ‘als een supportersvereniging’.
De medezeggenschapsraad (MR) ten slotte heeft over bepaalde beleidsvoornemens advies- dan wel instemmingsrecht. Ook kan de MR gevraagd en ongevraagd standpunten kenbaar maken aan de schooldirectie.

Meedenken

Signaal krijgen, zodat wij via een algemeen schrijven ouders kunnen waarschuwen. Uiteraard wordt naam en klas niet genoemd.