Zorg en begeleiding

Om onze leerlingen zo goed mogelijk door het voortgezet onderwijs te loodsen, bieden we verschillende vormen van zorg en begeleiding. De mentor heeft hierbij een spilfunctie. Voor een leerling die op een bepaald vlak op school meer aandacht nodig heeft, kan de mentor het zorgteam inschakelen.

Zorg voor iedereen

De mentor
Het leerlingenmentoraat
De pedagogisch medewerker
De leerling-coördinator

De decaan

Het zorgteam
Dyslexie
Onderwijs en begeleiding bij ziekte
Externe ondersteuning
De vertrouwenspersoon
De counselor
Anti pestbeleid

Passend onderwijs

Het Cambium College is lid van het samenenwerkingsverband De Meierij. In dit samenwerkingsverband werkt men samen op het gebied van zorg en ondersteuning:

De Ondersteuningsplanraad (OPR:)
De OPR heeft inspraak op het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Ook volgt de OPR de uitvoering van het Ondersteuningsplan en praat zij hierover met de directeur van het samenwerkingsverband en met de eigen achterban.

Toelichting:
Alle scholen in de regio, zowel regulier als speciaal, zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband. Het ondersteuningsplan beschrijft hoe er voor wordt gezorgd dat alle leerlingen passend onderwijs krijgen. Ook de manier waarop extra of zware ondersteuning wordt toegewezen staat in het plan beschreven.

Samenstelling:
In de OPR zitten ouders, leerlingen en personeelsleden van de aangesloten scholen. In de Meierij zijn dat 4 leerlingen, 4 ouders en 8 personeelsleden. Iedere ouder, iedere leerling en ieder personeelslid kan zich kandidaat stellen voor de OPR. De leden van de OPR worden gekozen door de Medezeggenschapsraden van de scholen. Ook als u niet in de MR zit, kunt u zich kandidaat stellen voor de OPR.

Documenten de Meijerij:
 De meierij - Ondersteuningsplan 2014-2019.pdf
 De meierij-vo_ondersteuningsprofiel_2015_1607 (002).pdf

Voor meer informatie verwijzen u naar de website van De Meierij

Het ondersteuningsprofiel is de bestuurlijk vastgestelde omschrijving van de basisondersteuning en de eventueel extra ondersteuning die een individuele school biedt eventueel in samenwerking met ketenpartners. Het bestuur van het samenwerkingsverband VO de Meierij heeft het ondersteuningsprofiel voor de reguliere scholen binnen samenwerkingsverband VO de Meierij vastgesteld, na advies van het Scholenoverleg. Dit betekent dat de reguliere scholen binnen het samenwerkingsverband VO de Meierij tenminste de ondersteuning aanbieden zoals omschreven in het ondersteuningsprofiel van samenwerkingsverband VO de Meierij. De scholen zijn vrij extra ondersteuningsaanbod aan dit ondersteuningsprofiel toe te voegen. Het extra ondersteuningsaanbod is omschreven in het ondersteuningsplan.