Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd) van goede kwaliteit. De overheid heeft daarom voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs urennormen vastgesteld. Onderwijstijd is het aantal uren dat leerlingen onderwijs krijgen. Het gaat hierbij niet alleen om de lessen die op het lesrooster staan. Ook activiteiten zoals projectweken, sportdagen, mentorlessen en maatschappelijke stages tellenĀ als onderwijstijd.
Schooltijd is de tijd die een leerling verplicht op school aanwezig moet zijn. Scholen mogen de schooltijden zelf vaststellen.
Vanaf schooljaar 2015-2016 is er in het voortgezet onderwijs geen urennorm per leerjaar en per leerling meer. De urennorm is vervangen door een urennorm per opleiding. Elke leerling moet een programma kunnen volgen van:
- 3700 uur voor het vmbo;
- 4700 uur voor de havo;
- 5700 uur voor het vwo.

In de lessentabel ziet u hoeveel lesuren er per week aangeboden worden aan de kinderen van het Cambium College.
In de jaarplanner ziet u wanneer zij andere activiteiten hebben dan lessen, zoals excursies en projecten.