Extra aandacht voor taal en rekenen

De reden voor meer aandacht voor taal op het Cambium College
Taal is de gewoonste zaak van de wereld omdat we de hele dag door taal gebruiken. Dat is de kracht van taal, maar daar schuilt ook een gevaar in. We nemen bijna automatisch aan dat het met onze taal wel goed zit, waardoor we minder aandacht voor ons dagelijkse taalgebruik hebben. We gebruiken verkorte woordjes die we voor de telefoonberichten nodig hebben te pas en te onpas en we gaan vaak slordig om met de werkwoorden, de zinsbouw en de spelling. Voor velen lijkt het soms dat we in ons leven kunnen volstaan met het beheersen van een beperkte woordenschat, omdat we in het dagelijkse gebruik nu eenmaal niet alle beschikbare woorden tegenkomen. Toch vraagt de wereld van de vervolgopleidingen en het daaruit voortvloeiende werk om taalvaardigheid. Uit de samenleving komen daardoor al geruime tijd signalen dat er meer gedaan moet worden de taalontwikkeling van jongeren. Een direct gevolg daarvan is het in het leven roepen van de zogeheten referentiekaders voor taal en de daarbij horende toetsen die verplicht afgenomen moeten worden. Ook het Cambium College heeft daarom een programma ontwikkeld voor taalverbetering.

Gevolg van de extra aandacht voor taal.
De dagelijkse praktijk van de lessen bij alle vakken zal steeds meer een talig karakter gaan krijgen, zodat de leerlingen die in de toekomst onze school gaan verlaten, erop kunnen vertrouwen dat hun taalvaardigheid zich op een niveau bevindt waar zij gemak van hebben in het vervolgonderwijs.

Rekenbeleid

Het rekenniveau van de Nederlandse leerling moet verbeterd worden. Aan het einde van het vmbo, havo of vwo zijn er specifieke eisen gesteld door de overheid. Het Cambium College wil dat alle leerlingen deze referenties halen. Dit rekenbeleidsplan is opgesteld voor locatie De Waard.

Voor de kaderberoepsgerichte leerweg zou de rekentoets vanaf schooljaar 2015-2016 en voor de basisberoepsgerichte leerweg vanaf 2016-2017 mee gaan tellen in de zak- en slaagregeling. Na de eerste pilots en uitslagen in het hele land werd duidelijk dat het gevraagde niveau voor de meeste leerlingen van o.a. het vmbo nog een brug te ver is. Daarom is er door de minister en staatsecretaris besloten dat het resultaat van de rekentoets voorlopig niet zal meetellen in de zak- en slaagregeling. 

Leerlingen moeten wel verplicht deelnemen aan de afname van de rekentoets. Het mbo zal ook naar dit resultaat informeren. Alle leerlingen krijgt vier gelegenheden om voor de rekentoets te slagen. Het eerste afnamemoment vind plaats aan het einde van de periode waarin aan alle klassen rekenlessen worden verzorgd, namelijk aan het einde van leerjaar 3. De herkansingsmogelijkheden worden in klas 4 gepland.

Op basis van de landelijke resultaten in vmbo wordt het moment bepaald waarop het resultaat op de rekentoets alsnog zal gaan meetellen voor het behalen van het diploma in een vmbo-leerweg.