Het Cambium College staat bekend als een school waar een prettige sfeer heerst. En dat willen we graag zo houden. Want een goede sfeer is dé basis voor beter leren. Daarom vinden we het vanzelfsprekend dat we als docenten en leerlingen rekening houden met elkaar, dat we ons fatsoenlijk gedragen en respect hebben voor de ander en zijn of haar eigendommen. Deze gedragsregels zijn vastgelegd in een aantal reglementen en procedures:

Daarnaast beschikken we nog over een aantal aanvullende regelingen die gelden voor alle betrokkenen bij het Cambium College. Deze regelingen kunt u vinden onder het ouder- leerlingen en/of personeelsportaal.

Klachtenregeling
Het Cambium College beschikt over een klachtenregeling. In deze regeling wordt het belang van de leerlingen en ouders, maar ook het belang van de school gediend om te komen tot een zorgvuldige behandeling van klachten.

Vertrouwenspersoon
Binnen de zorgstructuur van het Cambium College, gericht op het voorkomen c.q. het bestrijden van ongewenst gedrag neemt de vertrouwenspersoon een centrale positie in.
Het Cambium beschikt over een regeling vertrouwenspersoon. In deze regeling worden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon beschreven, dit reglement hangt samen met het klachtenreglement.

Omgangs- en integriteitscode
Het Cambium College heeft een sterke interactie met de maatschappelijke omgeving en wij stimuleren leerlingen het beste uit zichzelf te halen en ze goed voor te bereiden op de samenleving en de arbeidsmarkt. In onze omgangs- en integriteitscode
verschaffen we helderheid over wat we van elkaar verwachten en waarop we elkaar kunnen aanspreken.

Social Media Protocol
Social Media is niet meer weg te denken in onze maatschappij en dus ook niet bij iedereen die betrokken is bij het Cambium College. Verwacht wordt dat iedereen bewust omgaat met social media. Hierbij worden de normale fatsoensnormen in acht genomen en de mogelijkheden van social media worden vooral positief gebruikt.

Medicijnverstrekking
De afgelopen jaren is er een toename van het aantal leerlingen waarbij de school het verzoek krijgt van ouders/verzorgers om een kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen dan wel medicijnen te bewaren op school in het geval dat een kind ze vergeet mee te nemen.

Met het verrichten van handelingen in de bovengenoemde situaties aanvaardt het Cambium een aantal verantwoordelijkheden. Het is daarom van belang om hierover afspraken te maken. Het Cambium College heeft deze afspraken vastgelegd in het protocol medicijnverstrekking.

Onze agenda

27 nov

Organisatiedag – leerlingen lesvrij

  De Waard
27 nov

Organisatiesdag

 Hele dag   De Waard
29 nov

Ouderklankbordgroep tl, havo en vwo

 19:30 - 21:00   Buys Ballot
Geen evenementen gevonden!