Ondersteuning op maat

Ondersteuning op maat

Steeds meer werken op maat

De coach/mentor is in de dagelijkse gang van zaken de belangrijkste begeleider van onze leerlingen. Maar er is natuurlijk meer. Op het Cambium College zijn er veel specialisten aanwezig om onze leerlingen zo goed mogelijk door het voortgezet onderwijs te loodsen. Wij bieden verschillende vormen van ondersteuning en begeleiding.

Of een kind nu bij ons binnenkomt met dyslexie, autisme of gedragsproblemen; wij zorgen voor goede ondersteuning, nog vóórdat de leerling de school binnenstapt. Goed contact met ouders, leerlingen én bijvoorbeeld basisscholen is hierbij van groot belang. Onze twee ondersteuningscoördinatoren op onze beide locaties vervullen een belangrijke rol binnen dit proces en werken dan ook zeer nauw samen.

Vroegtijdig kennismaken met ouder en kind

De coach of mentor is in de dagelijkse gang van zaken de belangrijkste begeleider van onze leerlingen. Maar er is natuurlijk meer. Op het Cambium College zijn er veel specialisten aanwezig om onze leerlingen zo goed mogelijk door het voortgezet onderwijs te loodsen.

“Voordat een kind bij ons begint, zorgen wij dat er op elke basisschool iemand aanwezig is voor een overdracht. Waar is een kind goed in? Welke ondersteuning heeft het nodig? Wij krijgen een onderwijskundig rapport aangeleverd en weten zo op voorhand al of een kind extra hulp nodig heeft.” En dat is niet alles: “Nog voor de zomervakantie gaan de mentoren van De Waard bij alle kinderen uit hun klas op huisbezoek. Zo’n kennismaking met de ouders vinden wij ontzettend belangrijk, want dit bevordert een goede samenwerking. En het is toch hartstikke mooi dat de mentor zo een kijkje krijgt bij iemand thuis? Ik ben er heel trots op dat onze mentoren deze persoonlijke aanpak hanteren.”

“Samen met leerlingen en ouders kunnen wij een verschil maken”

Frederike Walraven, ondersteuningscoördinator

Diverse specialisaties onder één dak

Er komen steeds meer kinderen de school binnen met ondersteuningsbehoeften. “Wij schrikken hier niet voor terug. Integendeel: binnen de school zijn verschillende specialisaties aanwezig om kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Vaardige coaches en mentoren, leerlingbegeleiders, een teamleider, stagiaires pedagogiek, een pedagogisch medewerker, een ambulante ondersteuner, een ondersteuningscoördinator; samen kijken we welke ondersteuning waar nodig is. Zo hebben we bijvoorbeeld een maatwerkklas die wordt ingezet als leerlingen problematisch gedrag vertonen in de klas of pauze. In dit lokaal is de hele dag toezicht, zodat de leerlingen zo goed mogelijk worden begeleid. Ook werken we nauw samen met externen: schoolmaatschappelijk werk van Buurtzorg Jong, gebiedsteam Maasdriel, de leerplichtambtenaar en de GGD. Dit is wat mij betreft een heel mooi antwoord op de Wet Passend Onderwijs. Geweldig dat wij dit kunnen bieden!”

Ondersteuning op elk gebied
“Ook als een leerling geen gedragsproblemen heeft, maar bijvoorbeeld wordt gepest of dyslexie heeft, weten we precies hoe daarmee om te gaan. Zo hanteren we uiteraard een uitgebreid anti-pest beleid, omdat wij het belangrijk vinden dat elk kind met een fijn en veilig gevoel naar school gaat. Dat geldt ook voor een leerling met dyslexie of dyscalculie. Wij kunnen dit obstakel voor het kind nooit helemaal wegnemen, maar wij kunnen er wel rekening mee houden, zodat een kind het minder als een belemmering ervaart.”

Begeleiding aan nieuwkomersleerlingen
Door persoonlijke begeleiding kunnen we deze leerlingen maatwerk bieden en door daarnaast met buddy’s te werken bevorderen we het onderling contact. Een vaste docent verzorgt de extra begeleiding van de nieuwkomers in leerjaren 1 en 2 vanuit zijn eigen lokaal. Elk begeleidingsuur begint hij met een kort gesprek in het Nederlands. Het Nederlands is essentieel voor het toekomstperspectief van de NT2-leerling. Ook verzorgt hij ‘pre-teaching’. Hij oefent hierbij de begrippen en onderwerpen die bij andere vakken aan de orde gaan komen.

Lees meer in “Meer kansen met maatwerk voor nieuwkomersleerlingen” van de VO-raad.

Samenwerken loont

Frederike zet zich samen met haar collega’s maar wat graag in voor de leerlingen van het Cambium College. “Als leerlingen mij vragen wat voor les ik geef, is mijn antwoord: ‘Ik geef levensles.’ Wat mij betreft een van de mooiste lessen die je kunt geven. Ik vind het heerlijk om naar nieuwe manieren te zoeken om leerlingen te blijven ondersteunen. Wat kunnen we verbeteren? Op welke manier? Door antwoord te blijven geven op deze vragen, zetten we continu stappen met leerlingen en ouders. Er is bij mij nog nooit iemand slechter de deur uitgegaan dan dat hij erin kwam. Ik heb echt het idee dat wij samen een verschil kunnen maken.”