Reglement en procedures

Reglement en procedures

Het Cambium College staat bekend als een school waar een prettige sfeer heerst. En dat willen we graag zo houden. Want een goede sfeer is dé basis voor beter leren. Daarom vinden we het vanzelfsprekend dat we als docenten en leerlingen rekening houden met elkaar, dat we ons fatsoenlijk gedragen en respect hebben voor de ander en zijn of haar eigendommen. Deze gedragsregels zijn vastgelegd in een aantal reglementen en procedures:

Daarnaast beschikken we nog over een aantal aanvullende regelingen die gelden voor alle betrokkenen bij het Cambium College. Deze regelingen kunt u vinden onder het ouder- leerlingen en/of personeelsportaal.

Klachtenregeling

Onze school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).

Onze volledige klachtenregeling staat op het portaal.

Privacy

Op het Cambium College gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Sinds 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De nieuwe wet biedt nog betere bescherming van de verwerking van persoonsgegevens.
Voor het geven van onderwijs en het begeleiden van onze leerlingen kan de school niet zonder persoonsgegevens. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Cambium College heeft alle privacyregels binnen onze school tegen het licht van de nieuwe wet gehouden en zo nodig aangescherpt.
Ook wat betreft het gebruik van digitaal leermateriaal hebben we met onze leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar bovenstaande privacyverklaring.
Het privacyreglement van Cambium College kunt u vinden achter het ouderportaal.

Cambium College beschikt over een functionaris gegevensbescherming, zijn naam is Eric Dirkx.

Veiligheid

Binnen het Cambium College is veiligheid van groot belang. Leerlingen en medewerkers moeten zich bij ons op school veilig kunnen voelen. Deze veiligheid betreft zowel fysieke als sociale veiligheid.
De fysieke veiligheid heeft te maken met de gebouwen en de inrichting ervan. Beide schoolgebouwen beschikken over ontruimingsplannen, die regelmatig worden gecontroleerd en beproefd. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan veiligheidsvoorwaarden in de gebouwen (brandbestrijdingsmiddelen, noodverlichting, enz.).
Ook aan sociale veiligheid wordt veel aandacht besteed. In de lessen, in de contacten met de coach, klassendocent of mentor, tijdens pauzes en tussenuren is de sociale veiligheid van leerlingen van belang en daarom in ieders aandacht.
Naast de aandacht van medewerkers en mentoren kent de school ook vertrouwenscontactpersonen. Iedere locatie heeft een aantal vertrouwenscontactpersonen die leerlingen kunnen steunen in vragen rond veiligheid (en andere vragen!).
In de tweejaarlijkse enquêtes onder leerlingen en medewerkers wordt de veiligheid ook bevraagd. Hier gaat het om fysieke en sociale veiligheid. De uitkomsten van deze enquêtes worden intern besproken en leiden, waar nodig, tot aanpassing van de gebouwen of het beleid.

Vertrouwenspersoon

Binnen de zorgstructuur van het Cambium College, gericht op het voorkomen c.q. het bestrijden van ongewenst gedrag neemt de vertrouwenspersoon een centrale positie in.
Het Cambium beschikt over een regeling vertrouwenspersoon. In deze regeling worden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon beschreven, dit reglement hangt samen met het klachtenreglement. Contactgegevens van de interne en externe vertrouwenspersoon zijn te vinden in het Praktische Informatieboekje. 

Omgangs- en integriteitscode

Het Cambium College heeft een sterke interactie met de maatschappelijke omgeving en wij stimuleren leerlingen het beste uit zichzelf te halen en ze goed voor te bereiden op de samenleving en de arbeidsmarkt. In onze omgangs- en integriteitscode verschaffen we helderheid over wat we van elkaar verwachten en waarop we elkaar kunnen aanspreken.

Social Media Protocol

Social Media is niet meer weg te denken in onze maatschappij en dus ook niet bij iedereen die betrokken is bij het Cambium College. Verwacht wordt dat iedereen bewust omgaat met social media. Hierbij worden de normale fatsoensnormen in acht genomen en de mogelijkheden van social media worden vooral positief gebruikt.

Medicijnverstrekking

De afgelopen jaren is er een toename van het aantal leerlingen waarbij de school het verzoek krijgt van ouders/verzorgers om een kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen dan wel medicijnen te bewaren op school in het geval dat een kind ze vergeet mee te nemen.

Met het verrichten van handelingen in de bovengenoemde situaties aanvaardt het Cambium een aantal verantwoordelijkheden. Het is daarom van belang om hierover afspraken te maken. Het Cambium College heeft deze afspraken vastgelegd in het protocol medicijnverstrekking. Dit protocol is te vinden op ons portaal.